بسته های شغلی

بر اساس نیاز شرکت خود بسته متناسب را انتخاب کنید

50000 تومان

پیشرفته

 • اعتبار: 70 روز
 • 50 عمومی بسته های شغلی
 • 50 ویژه بسته های شغلی
 • 70 استخدام فوری بسته های شغلی
 • 40 خصوصی بسته های شغلی
 • 75 ستاره دار بسته های شغلی

25000 تومان

بسته طلایی

 • اعتبار: 60 روز
 • جستجوی کارجویان: 20
 • 20 عمومی بسته های شغلی
 • 40 ویژه بسته های شغلی
 • 20 استخدام فوری بسته های شغلی
 • 30 خصوصی بسته های شغلی
 • 100 ستاره دار بسته های شغلی

15000 تومان

استاندارد

 • اعتبار: 40 روز
 • 10 عمومی بسته های شغلی
 • 15 ویژه بسته های شغلی
 • 20 استخدام فوری بسته های شغلی
 • 15 خصوصی بسته های شغلی
 • 60 ستاره دار بسته های شغلی

10000 تومان

بسته پایه

 • اعتبار: 30 روز
 • جستجوی کارجویان: 4
 • 5 عمومی بسته های شغلی
 • 5 ویژه بسته های شغلی
 • 5 استخدام فوری بسته های شغلی
 • 5 خصوصی بسته های شغلی
 • 20 ستاره دار بسته های شغلی